Om Stora Boken & Gemenskapen

 Boken som är berättelsen om hur tusentals män och kvinnor tillfrisknat från alkoholism. Den är allmänt känd som Stora Boken på grund av tjockleken på det papper som användes i den första upplagan och är Anonyma Alkoholisters grundtext från 1939. Citaten nedan är från 2001 översättning 1:a tryckningen.

Stora Boken, anonyma alkoholister

Stora Boken kan beställas från
Anonyma Alkoholister webshop.

Vill du ta de Tolv Stegen som de beskrivs i Stora Boken ”Anonyma Alkoholister?”. 

Vad säger Anonyma Alkoholister (Stora Boken) om boken & gemenskapen Anonyma Alkoholister.

Citat ur Stora Boken:

Presentation av den svenska upplagan:

Sid 11
DEN FÖRSTA upplagan av ”Alcoholics Anonymous” – Stora Boken – utkom i USA 1939. En ny och utökad upplaga kom 1955, följd av en tredje 1976.

På svenska utgav AA i Sverige den första översättningen av ”Anonyma Alkoholister” 1974.

Förord till den första amerikanska upplagan av ”Alcoholics Anonymous” (1939)

Sid 15
Anonyma Alkoholister är mer än hundra män och kvinnor som har tillfrisknat från ett till synes hopplöst själsligt och kroppsligt tillstånd. Huvudsyftet med denna bok (Stora Boken red.anm) är att visa andra alkoholister exakt hur vi har tillfrisknat.

Förord till den andra amerikanska upplagan Stora Boken (1955)

Sid 17
SEDAN DET ursprungliga förordet till denna bok skrevs 1939 har ett fullständigt mirakel inträffat. I vår första utgåva uttrycktes en förhoppning om ”att alla alkoholister på resande fot ska hitta en grupp Anonyma Alkoholister vid sitt mål.

Sexton år har förflutit mellan den första tryckningen av denna bok och presentationen av denna andra upplaga 1955. Under denna korta tid har grupper av Anonyma Alkoholister vuxit upp som svampar ur jorden och det finns nu nästan 6.000 grupper med ett medlemsantal som uppgår till långt över 150.000 tillfrisknande alkoholister.

Sid 19
… sammanslutningen som hade saknat namn började nu kalla sig Anonyma Alkoholister efter titeln på sin egen bok. Blindflygningstiden var till ända och AA gick in i en ny fas av sin pionjärtid.

Sid 20
På nytt strömmade förfrågningar in och många människor gick till bokhandeln för att skaffa boken ”Anonyma Alkoholister” I mars 1941 hade medlemsantalet skjutit i höjden och nått 2000. Så skrev Jack Alexander en stort upplagd artikel i Saturday Evening Post och gav allmänheten en så övertygande bild av AA att alkoholister i behov av hjälp faktiskt översvämmade oss. Vid slutet av 1941 räknade AA 8000 medlemmar.

Sid 21
Anonyma Alkoholister är inte någon religiös organisation,. Inte heller intar AA någon viss ståndpunkt i medicinska frågor även om vi på många håll har ett omfattande samarbete med både läkare och präster.

Förord till den tredje amerikanska upplagan (1976)

Sid 23
1976 när denna utgåva gick till tryck, uppskattades Anonyma Alkoholisters medlemsantal i hela världen lågt räknat till över en miljon, och de träffades i 28.000 grupper i mer än 90 länder.

…de leder exakt samma väg till tillfrisknande som den som utstakades av de första medlemmarna i Anonyma Alkoholister.

 Läkarens åsikt – Stora Boken

Sid 24
Anonyma Alkoholister tror att läsaren kan vara intresserad av hur läkarvetenskapen ser på den plan för tillfrisknande som beskrivs i denna bok.

Med hänsyn till de extraordinära möjligheter till snabb tillväxt som ligger i denna rörelses natur är det mycket möjligt att den markerar en ny epok i alkoholismens historia.

sid 25
Läkarens teori att vi är allergiska mot alkohol tycker vi är intressant. Som varande lekmän betyder vår uppfattning i frågan kanske inte så mycket. Men i vår egenskap av före detta problemdrinkare tycker vi att hans analys låter vettig. Den förklarar många saker som vi annars inte har någon förklaring till.

Kapitel 1 – Bills berättelse

Sid 40
Min vän föreslog då något som föreföll vara en helt ny idé. Han sade till mig: ”Varför väljer du inte din egen uppfattning om Gud?” Det förslaget talade direkt till mitt hjärta. Det smälte det intellektuella isberg i vars skugga jag hade levt och huttrat i så många år. Jag stod i solskenet till slut.

Stora Boken kapitel 2 – Det finns en lösning 

Sid 45
Vi inom Anonyma Alkoholister känner tusentals kvinnor och män som en gång var lika hopplösa fall som Bill. Nästan alla har tillfrisknat. De har löst sitt alkoholproblem.

Vi har en utväg som vi kan vara helt överens om och i vilken vi kan samverka broderligt och harmoniskt. Detta är den stora nyhet som denna bok för vidare till dem som lider av alkoholism.

Sid 51
Faktum är att de flesta alkoholister, av ännu okända skäl, har förlorat sin valfrihet när det gäller alkohol. …Vi är försvarslösa mot det första glaset.

Sid 52
Vi har haft en djup och genomgripande andlig upplevelse, vilken har förändrat hela vår inställning till livet, till våra medmänniskor och till Gud.

Kapitel 3 – Mer om alkoholism

Sid 57
Varje människa som dricker på ett onormalt vis är besatt av tanken att han en dag på något sätt och med full kontroll skall kunna njuta av att dricka. Livskraften hos denna illusion är förvånande. Många håller fast vid den, ända fram till döden eller vansinnets port.

Vi lärde oss att vi helt och fullt innerst inne måste erkänna att vi var alkoholister. Detta är första steget mot tillfrisknande.

Sid 65
Men den verklige eller blivande alkoholisten kommer nästan utan undantag, att bli absolut oförmögen att sluta dricka med hjälp av självkännedom.

Sid 67
”Två medlemmar i Anonyma Alkoholister kom och besökte mig. De frågade sedan om jag ansåg mig vara alkoholist och om jag var riktigt besegrad den här gången.

Sid 69
Ännu en gång: alkoholisten har vid vissa tidpunkter inget effektivt mentalt försvar mot det första glaset. Utom i några få sällsynta fall kan varken han eller någon annan mänsklig varelse uppbringa ett sådant försvar. Hans försvar måste komma från en högre makt.

Kapitel 4 Stora Boken – Vi agnostiker

Sid 71
Brist på kraft  – det var vårt dilemma. Vi var tvungna att finna en kraft med vars hjälp vi kunde leva, och det måste vara en kraft som var större än vår egen. Uppenbarligen. Men var och hur skulle vi finna denna kraft? Det är just detta som denna bok handlar om.

Kapitel 5 – Hur det fungerar

Sid 82
Sällan har vi sett en människa misslyckas som utan förbehåll har följt vår väg.

sid 87
Alkoholen var bara ett symptom. Vi måste ta itu med bakomliggande orsaker och omständigheter.

 Sid 91
I samma utsträckning som vi gör det vi tror är hans vilja, och ödmjukt litar på honom, i samma utsträckning ger han oss kraften att möta olycka och motgång med sinnesro.

Kapitel 6 – Till Verket

Sid 94
Hur skall vi använda vår personliga inventering, nu när den är genomförd?

Kapitel 7 – Att arbeta med andra

Sid 109
Livet kommer att få en ny mening. (Ett av många Löften från Stora Boken reds. anm)

När du träffar på någon som verkar vara i behov av hjälp från Anonyma Alkoholister, ta då reda på så mycket som möjligt om honom. Om han inte vill sluta dricka, slösa då inte tid på att försöka övertala honom.

Sid 114
Berätta för honom om gemenskapen Anonyma Alkoholister vid ditt första besök. Om han visar intresse, så låna honom ditt exemplar av denna bok.

Sid 121
Vi hoppas att Anonyma Alkoholister en dag skall kunna bidra
till att allmänheten bättre förstår alkoholproblemets allvar, men vi
kommer inte att göra stor nytta om vi har en bitter eller fientlig
inställning. Den lidande alkoholisten skulle inte finna sig i det.

Kapitel 8 – Till våra fruar

Sid 123
Som fruar till anonyma alkoholister skulle vi vilja att ni känner att vi förstår som kanske få kan.

Sid 138
Trots att det är fullständigt skilt från Anonyma Alkoholister, använder Al-Anon AA-programmets allmänna principer tillfrisknande ledning för äkta män, fruar, släktingar, vänner och andra till alkoholister närstående personer.

Kapitel 9 – Familjen efteråt

Sid 141
Vi familjer inom Anonyma Alkoholister behåller få lik i garderoben. Alla vet om de andras alkoholsvårigheter.

Sid 150
Fastän
han nu är en synnerligen verksam medlem i Anonyma Alkoholister röker han fortfarande och han dricker också kaffe.

Kapitel 11 – En vision för dig

Sid 166
Hög som låg, rik som fattig, alla är de framtida medlemmar i Anonyma Alkoholister.

Sid 167
De kommer att kontakta andra som är sjuka och grupper av Anonyma Alkoholister kommer att uppstå i varje stad och by, tillflyktsorter för dem som måste finna en utväg.

Sid 170
Två dagar senare stirrade en blivande medlem av Anonyma Alkoholister med glasartad blick på främlingarna vid sin bädd.
Vad är ni för några och varför enskilt rum? Jag har alltid legat
på sal tidigare.”
En av de två svarade: ”Vi ska ge dig en behandling mot alkoholism.”

Sid 174
En stad fem mil därifrån har femton medlemmar i Anonyma Alkoholister. Det är en stor stad och vi tror att en dag kommer denna sammanslutning att omfatta många hundra medlemmar där.(skrevs 1939)
Men livet inom Anonyma Alkoholister innebär mer än att man går på möten och gör sjukhusbesök.

Sid 175
Vi hoppas att varje alkoholist på resande fot en dag kommer att hitta en grupp av Anonyma Alkoholister på den plats han är på väg till.

Sid 177
…mer än hälften av dem som kontaktas att bli medlemmar i Anonyma Alkoholister. När några människor i denna stad har hittat sig själva och upptäckt den glädje som ligger i att hjälpa andra att modigt möta livet igen…

Personliga Berättelser

Sid 194
De kom in och började berätta om det program som senare blev känt som Anonyma Alkoholister.

Sid 239
Min fru begärde omedelbart skilsmässa. Far deklarerade att han var maktlös inför mitt spritproblem och rådde mig att som sista utväg ta kontakt med Anonyma Alkoholister.

Från sid 245 börjar kapitlet ”De slutade i tid”, dessa berättelser är nya och känns inte så relevanta här.
//Chuck