Om Stora Boken & Gemenskapen

 Boken som är berättelsen om hur mer än hundra män har återhämtat sig från alkoholism (allmänt känd som Stora Boken på grund av tjockleken på det papper som användes i den första upplagan) är Anonyma Alkoholisters grundtext från 1939, den beskriver hur man återhämtar sig från alkoholism.

Stora Boken, anonyma alkoholister

Stora Boken kan beställas från
Anonyma Alkoholister webshop.

Vill du ta de Tolv Stegen som de beskrivs i Stora Boken ”Anonyma Alkoholister?”. 

Vad säger Anonyma Alkoholister (Stora Boken) om boken & gemenskapen Anonyma Alkoholister.

Citat ur Stora Boken:

Sid 11
DEN FÖRSTA upplagan av ”Alcoholics Anonymous” – Stora Boken – utkom i USA 1939. En ny och utökad upplaga kom 1955, följd av en tredje 1976.

På svenska utgav AA i Sverige den första översättningen av ”Anonyma Alkoholister” 1974.

Sid 15
Anonyma Alkoholister är mer än hundra män och kvinnor som har tillfrisknat från ett till synes hopplöst själsligt och kroppsligt tillstånd.

Vi ber alla och envar i vår gemenskap att, när vi talar eller skriver offentligt om alkoholism, utelämna sitt namn och i stället presentera sig ”medlem av Anonyma Alkoholister”.

Sid 17
SEDAN DET ursprungliga förordet till denna bok skrevs 1939 har ett fullständigt mirakel inträffat. I vår första utgåva uttrycktes en förhoppning om ”att alla alkoholister på resande fot ska hitta en grupp Anonyma Alkoholister vid sitt mål.

Sexton år har förflutit mellan den första tryckningen av denna bok och presentationen av denna andra upplaga 1955. Under denna korta tid har grupper av Anonyma Alkoholister vuxit upp som svampar ur jorden och det finns nu nästan 6.000 grupper med ett medlemsantal som uppgår till långt över 150.000 tillfrisknande alkoholister.

Sid 19
… sammanslutningen som hade saknat namn började nu kalla sig Anonyma Alkoholister efter titeln på sin egen bok. Blindflygningstiden var till ända och AA gick in i en ny fas av sin pionjärtid.

Sid 20
På nytt strömmade förfrågningar in och många människor gick till bokhandeln för att skaffa boken ”Anonyma Alkoholister” I mars 1941 hade medlemsantalet skjutit i höjden och nått 2000. Så skrev Jack Alexander en stort upplagd artikel i Saturday Evening Post och gav allmänheten en så övertygande bild av AA att alkoholister i behov av hjälp faktiskt översvämmade oss. Vid slutet av 1941 räknade AA 8000 medlemmar.

Sid 21
Anonyma Alkoholister är inte någon religiös organisation,. Inte heller intar AA någon viss ståndpunkt i medicinska frågor även om vi på många håll har ett omfattande samarbete med både läkare och präster.

Sid 23
1976 när denna utgåva gick till tryck, uppskattades Anonyma Alkoholisters medlemsantal i hela världen lågt räknat till över en miljon, och de träffades i 28.000 grupper i mer än 90 länder.

…de leder exakt samma väg till tillfrisknande som den som utstakades av de första medlemmarna i Anonyma Alkoholister.

Sid 24
Anonyma Alkoholister tror att läsaren kan vara intresserad av hur läkarvetenskapen ser på den plan för tillfrisknande som beskrivs i denna bok.

Sid 45
Vi inom Anonyma Alkoholister känner tusentals kvinnor och män som en gång var lika hopplösa fall som Bill. Nästan alla har tillfrisknat. De har löst sitt alkoholproblem.

Sid 67
”Två medlemmar i Anonyma Alkoholister kom och besökte mig. De frågade sedan om jag ansåg mig vara alkoholist och om jag var riktigt besegrad den här gången.

Sid 109
När du träffar på någon som verkar vara i behov av hjälp från Anonyma Alkoholister, ta då reda på så mycket som möjligt om honom. Om han inte vill sluta dricka, slösa då inte tid på att försöka övertala honom.

Sid 114
Berätta för honom om gemenskapen Anonyma Alkoholister vid ditt första besök. Om han visar intresse, så låna honom ditt exemplar av denna bok.

Sid 121
Vi hoppas att Anonyma Alkoholister en dag skall kunna bidra
till att allmänheten bättre förstår alkoholproblemets allvar, men vi
kommer inte att göra stor nytta om vi har en bitter eller fientlig
inställning. Den lidande alkoholisten skulle inte finna sig i det.

Sid 123
Som fruar till anonyma alkoholister skulle vi vilja att ni känner att vi förstår som kanske få kan.

Sid 138
Trots att det är fullständigt skilt från Anonyma Alkoholister, använder Al-Anon AA-programmets allmänna principer tillfrisknande ledning för äkta män, fruar, släktingar, vänner och andra till alkoholister närstående personer.

Sid 141
Vi familjer inom Anonyma Alkoholister behåller få lik i garderoben. Alla vet om de andras alkoholsvårigheter.

Sid 150
Fastän
han nu är en synnerligen verksam medlem i Anonyma Alkoholister röker han fortfarande och han dricker också kaffe.

Sid 166
Hög som låg, rik som fattig, alla är de framtida medlemmar i Anonyma Alkoholister.

Sid 167
De kommer att kontakta andra som är sjuka och grupper av Anonyma Alkoholister kommer att uppstå i varje stad och by, tillflyktsorter för dem som måste finna en utväg.

Sid 170
Två dagar senare stirrade en blivande medlem av Anonyma Alkoholister med glasartad blick på främlingarna vid sin bädd.
Vad är ni för några och varför enskilt rum? Jag har alltid legat
på sal tidigare.”
En av de två svarade: ”Vi ska ge dig en behandling mot alkoholism.”

Sid 174
En stad fem mil därifrån har femton medlemmar i Anonyma Alkoholister. Det är en stor stad och vi tror att en dag kommer denna sammanslutning att omfatta många hundra medlemmar där.(skrevs 1939)
Men livet inom Anonyma Alkoholister innebär mer än att man går på möten och gör sjukhusbesök.

Sid 175
Vi hoppas att varje alkoholist på resande fot en dag kommer att hitta en grupp av Anonyma Alkoholister på den plats han är på väg till.

Sid 177
…mer än hälften av dem som kontaktas att bli medlemmar i Anonyma Alkoholister. När några människor i denna stad har hittat sig själva och upptäckt den glädje som ligger i att hjälpa andra att modigt möta livet igen…

Sid 194
De kom in och började berätta om det program som senare blev känt som Anonyma Alkoholister.

Sid 239
Min fru begärde omedelbart skilsmässa. Far deklarerade att han var maktlös inför mittspritproblem och rådde mig att som sista utväg ta kontakt med Anonyma Alkoholister.

Från sid 245 börjar kapitlet ”De slutade i tid”, dessa berättelser är nya och känns inte så relevanta här.
//Chuck